Paikallisen sopimisen laajentaminen parantaa pk-yritysten asemaa

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttinen pitää välttämättömänä, että hallitus saa budjettiriihessä päätöksiä paikallisen sopimisen laajentamisesta koskemaan myös järjestäytymättömiä yrityksiä. Marttinen on laatinut asiasta lakialoitteen, joka on perjantaihin 18.9. kello 12 saakka kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavana. 

“Kyse on yritysten välisestä oikeudenmukaisuudesta ja reilusta kilpailusta. Nykyinen lainsäädäntö asettaa yritykset eriarvoiseen asemaan sen perusteella, kuuluuko yritys työnantajaliittoon vai ei. Järjestäytymisvapauttaan käyttäneet työnantajat eivät pääse samojen sopimismahdollisuuksien piiriin kuin järjestäytyneet”, Marttinen huomauttaa.

Nykylainsäädännössä paikallisen sopimisen kieltoja on noin 50. Ne koskevat järjestäytymättömiä yrityksiä, joita velvoittaa yleissitova työehtosopimus. Tällaisia yrityksiä on noin 50 000, ja ne työllistävät keskimäärin viisi työntekijää. Mahdollisuus paikalliseen sopimiseen on käytössä vain 20 000 työnantajaliittoon kuuluvalla työnantajalla, jotka työllistävät keskimäärin 50 työntekijää.

“Mitä pienempi yritys, sitä suurempi olisi tarve työpaikkakohtaisille joustoille. Nyt joustojen mahdollisuus on kuitenkin merkittävästi suppeampi nimenomaan pienillä yrityksillä. Tämä asettaa pk-yritykset muita huonompaan asemaan”, Marttinen sanoo.

“Kyse on yritysten yhdenvertaisesta kohtelusta. Aikooko hallitus pitää yllä pieniä yrityksiä sorsivaa järjestelmää?” Marttinen ihmettelee.

Liittoon kuuluvat yritykset saavat sopia paikallisista joustoista lain määrittämissä asioissa työntekijöiden kanssa. Työehtosopimus asettaa kuitenkin vähimmäisehdot, joiden alle ei saada mennä. Kokoomus haluaa järjestäytymättömät yritykset samojen sopimismahdollisuuksien piiriin.

”Joustot perustuvat työntekijöiden ja työnantajan väliseen sopimiseen ja ovat molempien osapuolten etu. Työntekijän asema turvattaisiin edelleen työehtosopimuksen vähimmäisehdoissa. Jos sopiminen toimii työnantajaliittoon kuuluvissa yrityksissä, miksei se toimisi liittoon kuulumattomissa?” Marttinen kysyy.

Hallitus tavoittelee riihessä päätöksiä 30 000 uudesta työpaikasta. Tuoreen Yrittäjägallupin mukaan kuusi kymmenestä pk-yrityksestä työllistäisi enemmän, jos voitaisiin sopia laajemmin paikallisesti. Suomen Yrittäjien arvion mukaan paikallisen sopimisen kieltojen poistaminen lisäisi työllisyyttä 15 000 työpaikalla.

“Säätytalolla on tässä käytössä valmis toimi, jolla katettaisiin puolet tavoiteltavasta työllisyyslisäyksestä ja tuotaisiin yritykset keskenään yhdenvertaiseen asemaan. Olisi erikoista jättää tämä mahdollisuus käyttämättä”, Marttinen päättää.