Velkakatolla olisi vakavat vaikutukset kaupunkiseudun asuntomarkkinoihin

Kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut koko 2000-luvun ajan. Valtiovarainministeriön työryhmä julkaisi ehdotuksensa kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi lokakuussa.

Työryhmä on ehdottanut toimia muun muassa taloyhtiölainojen kasvun hillitsemiseen. Taloyhtiön olisi mahdollista saada lainaa enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta.Lisäksi taloyhtiölainojen lyhennysvapaita rajoitettaisiin. Taloyhtiölainojen käyttö rahoitusmuotona on yleistynyt ja niiden osuuden kasvuun liittyy makrotaloudenkin kannalta riskejä, joihin on perusteltua puuttua.

Työryhmän ehdotuksissa huomio kiinnittyy kuitenkin asuntoluottojen sääntelyn kiristämiseen, vaikka kotitalouksien velkaantumisen ongelmat piilevät taloyhtiölainoissa ja kulutusluotoissa.

Työryhmä esittää uuden enimmäisvelkasuhteen käyttöönottoa kotitalouksien luototuksessa.Kotitalouden kaikkien luottojen yhteenlaskettu määrä saisi olla enintään 4,5-kertainen vuotuisiin bruttotuloihin nähden.

Asuntoluottokanta on kasvanut viime vuosina maltillisesti noin kahden prosentin vuosivauhtia. Tätä kasvua selittää jo asuntojen hintojen nousu kaupunkiseuduilla.

Professori Antti Ripatti on eduskunnan talousvaliokunnalle antamassaan lausunnossa nostanut esille enimmäisvelkasuhteen käyttöönottoon liittyvät ongelmat. Ne on syytä nostaa keskusteluun.

Ripatin mukaan enimmäisvelkasuhde ei huomioi luotonottajan elämäntilanteen vaihteluita, esimerkiksi vanhempainvapaita eikä siten kuvaa hyvin velanmaksukykyä. Sääntely vaikuttaisi työvoiman alueelliseen sijoittumiseen ja pahentaisi siten työvoiman kohtaanto-ongelmaa.

Liian tiukka enimmäisvelkasuhde syrjäyttäisi merkittävän osan keskituloisista kotitalouksista kokonaan pääkaupunkiseudun omistusasuntomarkkinoilta. Samalla vuokra-asuminen lisääntyisi ja asuntojen omistus keskittyisi nykyistä vahvemmin sijoittajille.

Uusi sääntely iskisi raskaimmin nuoriin ensiasunnon ostajiin, joiden keski-ikä on noussut tasaisesti lähes 29 vuoteen. Uusi sääntely vaikeuttaisi merkittävästi ensimmäisen omistusasunnon hankintaa kaupunkiseuduilta.

Valtionvarainministeri Lintilän on hylättävä esitys enimmäisvelkasuhteesta ja varmistettava, ettei asuntomarkkinoiden toimintaa ja kotitalouksien asuntoluotonsaantia vaikeuteta nykyisestä.

Matias Marttinen
kansanedustaja (kok.)

Heikki Vestman
kansanedustaja (kok.)